Mit Soft Skills zum Erfolg

bfi-Klagenfurt:
Modul 1: Sa. 23.03.2019 /
Modul 2: Sa. 14.09.2019 /
09:00-17:00 /
Modul 1: https://www.bfi-kaernten.at
Modul 2: https://www.bfi-kaernten.at